Církev/Farnost

Církev/Farnost

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

O farnosti

O farnosti

Farnost: Římskokatolická farnost Vřesina
Adresa: Mírová 84 / 7
747 20 Vřesina
Tel.: 597 589 297
E-mail: rkf.vresina@doo.cz
Duchovní správce: P. Mgr. Václav Gandera
WEB pěveckého sboru - scholy http://schola-vresina.webnode.cz/
E-mail pěveckého sboru - scholy schola.vresina@seznam.cz


Historie římskokatolické církve ve Vřesině

 • 1902    Malá dřevěná kaplička na návsi byla stržena a na jejím místě byla zahájena stavba menšího, již zděného kostelíka.
 • 1908    18.7. se zde narodil pozdější kněz P. Pavel Smolka. Dne 8.7. 1934 měl ve zdejším kostele svoji primici. Působil ve Štítech, Hněvotíně, Dolanech, Jaroměřích, Březové, Spálově a Skřípově. Zemřel 26.6. 1974 v Opavě.
 • 1909    Přestože zděný kostelík neměl řádné stavební povolení, byla na základě dodatečného stavebního povolení a po zaplacení pokuty stavba po sedmi letech dokončena.
 • 1910    V obci se narodil další budoucí kněz P. Alfons Cigan. Dne 22.6.1937 měl ve zdejším kostele slavnostní primiční mši svatou. Ve své kněžské službě působil do roku 1953. Po odnětí státního souhlasu k vykonávání kněžské činnosti se vrátil do Vřesiny. V roce 1974 ve Frýdku zemřel. Je pohřben na místním hřbitově.
 • 1911    V obci byl zřízen hřbitov. Do té doby se pohřbívalo v Hlučíně, kde obec po stránce církevní náležela. Prvním pohřbeným na zdejším hřbitově byl šafář Josef Buchta.
 • 1912    Prvním novokřtěncem nového kostelíka byl dne 8. ledna Vilém Kotula, pozdější starosta obce (v letech 1946-48, 1959-64).
 • 1913    2.7. se narodil v pořadí již třetí kněz v tomto století P. Josef Stuchlík. 20.3.1938 sloužil v obci svoji primiční mši svatou. Celých 33 let působil v Úhonicích u Unhoště v okrese Kladno. Zemřel 11. března 1974 v Praze. Na pohřbu v Úhonicích byli i občané Vřesiny, 125 kněží a náš tehdejší farář P. Otakar Tomáš. Byl členem řádu sv. Norberta.
 • 1918    4.2. se v obci narodil čtvrtý kněz P. Rudolf Tkačík. 17.3.1945 byl v Olomouci (tehdy Protektorát Čech a Moravy) bez přítomnosti rodičů vysvěcen na kněze, protože Vřesina náležela do jiného státního útvaru (Německo). Bylo mu umožněno v rodné obci slavit primiční mši svatou, ale ještě tentýž den se musel vrátit do Olomouce. V roce 1950 po uzavření všech klášterů byl propuštěn; pracoval mimo jiné na poště v Hati, v Hlučíně a Vítkovických železárnách Klementa Gottwalda. Teprve jako důchodce opět dostal státní povolení ke kněžské činnosti. Vykonával pomocnou duchovní službu v Ludgeřovicích.
 • 1921    Za působení P. Antonína Kubíčka byla postavena nákladem 160.000,- Kčs současná budova fary.
 • 1922    Prvním farářem ve Vřesině byl P. Antonín Kubíček. Narodil se 6.6.1866 v obci Železnice u Jičína v Čechách, zemřel v roce 1937 v Odrách. Dne 2.3.1937 byl pochován na zdejším hřbitově.
 • 1923    Nově nastoupil farář P. Josef Nejedlý. Narodil se 16.1.1891 v obci Rozstání u Výškova. Ve farnosti působil do 30.5.1936; odtud byl přeložen do Moravské Ostravy. Výrazně se zasloužil o postavení nového kostela. Spolu s učitelem Josefem Švejnohou založil 4. listopadu 1923 organizaci československého Orla.
 • 1925    Byla zřízena samostatná duchovní správa. Rovněž byla založena organizace Katolische Jugendverein, která vystupovala proti Orlu.
 • 1929    V lednu vydává farní úřad společně s Kostelní jednotou leták podepsaný farářem P. Josefem Nejedlým a starostou obce p. Josefem Vojáčkem, v němž se obracejí na širokou veřejnost s prosbou o finanční pomoc na výstavbu nového kostela sv. Viléma ve Vřesině.
 • 1930    8. června byl posvěcen základní kámen ke stavbě nového kostela a již 26. října téhož roku byl nový kostel slavnostně vysvěcen Msgre. Janem Stavělem z Olomouce. Výška kostela je 37,57 metrů, kapacita sedících a stojících je 420 osob, zastavěná plocha je 366 m2, podlahová plocha je 303 m2 a stavební náklady, které byly provedeny firmou Luzar, dosáhly 650.000,-Kčs.
 • 1931 
  • 31. května byly posvěceny a do věže kostela instalovány 3 zvony. Nejmenší „Josef“zvaný též umíráček vážil 138 kg, druhý „Václav“ zvaný též poledník o hmotnosti 240 kg a třetí „Maria“ vážící 516 kg. Cukrářka z Hlučína paní Zuzana Ševčíková zaplatila 2 zvony.
  • Farář P. Nejedlý a učitel Švejnoha navštívili společně Lurdy.
 • 1932    16. října se uskutečnilo slavnostní svěcení základního kamene Orlovny.
 • 1933    21.5. byla posvěcena Orlovna (dnes je to budova Mateřské školy). Téhož roku byla na žádost faráře opravena cesta od kostela k hasičské zbrojnici.
 • 1936 
  • 3. května navštěvuje farnost světící biskup Msgre. Jan Stavěl z Olomouce.
  • 1.června odchází farář P. Nejedlý do Moravské Ostravy a po něm na přechodnou dobu 7 měsíců nastupuje P. Antonín Stiborský.
  • 30.12. nastupuje P. Eduard Hurník. Narodil se v roce 1904 v Ostravě-Vítkovicích.
 • 1937 
  • 27.2. umírá P. Antonín Kubíček.
  • V dubnu a květnu jsou v exercičním domě v Hlučíně pořádána duchovní cvičení (exercicie) za účasti 30 katolíků z Vřesiny.
  • 20.6. je na hřbitově posvěcen pomník padlých v I. světové válce.
  • 1.-15.7. vykonal farář P. Hurník národní pouť do Lurd.
  • 8.8. byl farářem založen Odbor charity milosrdné lásky, přihlásilo se 75 farníků.
  • 16.8. Hlučínem projíždí a zastavuje se prezident ČSR Edvard Beneš; z Vřesiny je přítomen farář P. Hurník a několik vřesinských občanů.
  • 8.12., o slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie, Mariánská družina dívek pořádala Akademii. Tato družina byla založena v r. 1925.
  • Viktorie Vilkusová zakládá katolickou knihovnu.
 • 1938 
  • Bohoslovec Hubert Smolka odchází ze semináře a po něm též bohoslovec 2. ročníku Richard Plaček.
  • 1.5. sehrává v Orlovně katolický spolek při příležitosti 30. výročí trvání spolku sv. Josefa náboženskou hru Don Bosco.
  • 23.6. jsou v obci konána I. dětská duchovní cvičení – exercicie, pro žáky vycházející ze školy. Zúčastnilo se jich 26 chlapců a děvčat. Exercicie byly konány v soukromé kapli v domě Viktorie Vilkusové. Ukončeny byly poutí na Svatý Hostýn za přítomnosti faráře P. Hurníka.
  • V lednu byl vyrovnán kostelní dluh v částce 165.000,- Kčs. Olomoucká arcidiecéze věnovala podstatnou finanční částku.
  • Knihovna je otevřena každou sudou neděli; obsahuje 150 knih.
  • 15.8. organizuje farář tradiční pouť do Hrabyně. Zúčastnilo se jí asi 120 farníků na kolech nebo povozem.
  • Ještě 17.8. jede s 12 farníky na jubilejní pouť Mariánských družin III. řádu na Svatý Hostýn.
  • Farář P. Eduard Hurník odchází do Dolní Bečvy. Zemřel 27.2.1983 v Olomouci; pochován je tam na Ústředním hřbitově.
 • 1939    Novým duchovní správcem je ustanoven P. Alois Svoboda.
 • 1940    Na náměstí v Hlučíně je zbourána známá kaple sv. Jana Nepomuckého.
 • 1941    Novým duchovním správcem je ustanoven P. Linus Procházka.
 • 1944    Na faru nastupuje farář P. Kašpar Onderka. Ve farnosti setrval 20 let. Narodil se 5.1.1908 v Hlučíně, zemřel 18.5.1983 v Opavě. Byl znám jako přísný liturgista. Pohřben je v Hlučíně.
 • 1948    Kostelní výbor pracuje ve složení: Jan Bilík, Jan Pospěch, František Galdia, Arnošt Šupler, Albert Urbánek.
 • 1961    Při sčítání občanů ČSR se ve Vřesině hlásí k římskokatolické církvi 99 % občanů.
 • 1962    Na podzim je vymalován interiér kostela.
 • 1964    Po faráři P. Onderkovi, který odešel do Kamence u Opavy, nastupuje P. František Goldman. Farnost spravuje 4 roky.
 • 1968    Po faráři P. Goldmanovi nastupuje P. Otakar Tomáš, který zde působil do roku 1981. Narodil se 5.11.1913 v Rychvaldě u Karviné. Ze Vřesiny odešel do Kyjovic. Zemřel 20.1.1982. V obci se o něm říkalo, že je to lidový kněz, dobrák a mučedník. Během jeho nemoci v letech 1972-1973 zde dojížděl zástupce z Hlučína. P. Tomáš je pohřben v rodném Rychvaldě.
 • 1974    28.11. je na místním hřbitově pohřben náš rodák P. Alfons Cigán. Byl to člověk velmi skromný a obětavý.
 • 1981 
  • Do farnosti nastupuje P. Josef Slanina. Narodil se 14.1.1912 ve Štěpánkovicích. Byl zde do roku 1989; Vřesina byla jeho poslední působiště. Za války působil v Protektorátě Čech a Moravy. Byl znám jako výborný zpěvák, varhaník, hudební skladatel a přítel dětí.
  • Na faru je instalováno ústřední topení za 15.000,- Kčs a telefon.
 • 1983    Je založen kostelní pěvecký sbor, jsou opraveny varhany, okapové svody a během 14 dnů je opravena fasáda kostela. Prostor před kostelem byl upraven, na farní zahradě byly vysázeny ovocné stromy.
 • 1986    86 % dětí navštěvuje výuku náboženství.
 • 1988 
  • 3.7. se uskutečnila oslava 50 let kněžství P. Josefa Slaniny. Kněz zemřel 5.9.1989.
  • Farářem je ustanoven P. František Hanáček. Narodil se v roce 1952 v Kunovicích u Uherského Hradiště. Přebírá i farnost v Píšti, do Vřesiny dojíždí. Po dvou letech je přeložen do Olomouce, do farnosti sv. Mořice.
 • Interiér kostela dostává nový vzhled.
 • 1990
  • 10.6. navštěvuje farnost olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička.
  • Jsou zahájeny opravy kostela; okna, malování. Fara je upravena na výuku náboženství.
 • 1991    Novým farářem v Píšti s působností i pro Vřesinu byl ustanoven k 1. září P. Miloslav Gandera pocházející z Třince. V kostele je dokončena instalace nového mramorového oltáře (byl zhotoven ve Zlatých Horách). Oltář je slavnostně posvěcen světícím biskupem olomoucké arcidiecéze Josefem Hrdličkou.
 • 1993 
  • Arcibiskup Jan Graubner uděluje ve farnosti svátost biřmování.
  • Byly elektrifikovány kostelní zvony.
 • 1994    Obec věnuje do každé třídy v místní základní škole nástěnný kříž. Na kostele je opravena střecha.
 • 1995    Dne 2. července je v rámci 725. výročí Vřesiny na hřbitově posvěcen památník obětem I. a II. světové války.
 • 1996    Je zřízena ostravsko-opavská diecéze. Jejím prvním sídelním biskupem se stává Mons. František Václav Lobkowicz, Opraem.
 • 1997    Z Píště spravuje farnost kněz polské národnosti P. Mariusz Sienkowski.
 • 1998    V srpnu je započata generální oprava farní budovy. Fara byla 9 let neobývána.
 • 1999 
  • Katechetou je Petr Fichna z Píště; doposud náboženství vyučoval farář.
  • Od 1. prosince má farnost opět vlastního duchovního správce. Stává se jím P. Gabriel Rijad Mulamuhič, OCr., který přichází z Karlových Varů.
  • Katechetkou je od 1. září Alena Holubcová z Hlučína.
 • 2000
  • 28.5. o svátku sv. Viléma je v rámci oslav 730 let obce Vřesiny v kostele slavnostně posvěcen prapor obce.
  • 26.10. při večerní mši svaté je vzpomenuto 70. výročí posvěcení kostela sv. Viléma.
  • Ve školním roce 2000/2001 navštěvuje výuku náboženství 74 žáků 1.-5. ročníku, což je 78%. Žáků v 6.-9. třídě to je 15.
 • 2004 
  • V jarních měsících je opravena věž včetně krovů a krytiny, rovněž i fasáda kostela.
  • K 1. červenci je ustanoven novým farářem P. Tadeáš Wojnar pocházející z Českého Těšína; jeho předchozí farností byly Veřovice na novojičínsku.
 • 2005 
  • V červenci a srpnu je realizována nová zámková dlažba kolem kostela.
  •  V říjnu jsou pořízeny nové zvony: Panna Maria (345 kg), Svatý Petr (220 kg) a Svatý Jan Křtitel (150 kg). Předešlé zvony byly pouze provizorní, železolitinové; původní bronzové byly zabrány k válečným účelům.
  •  V sobotu 29. října u příležitosti 75. výročí posvěcení kostela při mši svaté za účasti otce biskupa Františka Václava Lobkowicze jsou nové zvony požehnány.

Fotogalerie


◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK