Obec Vřesina
Vřesina u Hlučína

O farnosti

Farnost: Římskokatolická farnost Vřesina

Adresa: Mírová 84 / 7, 747 20 Vřesina

Tel.: 597 589 297

E-mail: Janusz.Kiwak@seznam.cz, rkf.vresina@doo.cz

Duchovní správce: P. Mgr. Janusz Jan Kiwak

Účet farnosti: 189748919/0300

Web: www.farnostvresina.cz

E-mail pěveckého sboru - scholy: schola.vresina@seznam.cz

Historie farnosti

1902   

Malá dřevěná kaplička na návsi byla stržena a na jejím místě byla zahájena stavba menšího, již zděného kostelíka.

1908   

18.7. se zde narodil pozdější kněz P. Pavel Smolka. Dne 8.7. 1934 měl ve zdejším kostele svoji primici. Působil ve Štítech, Hněvotíně, Dolanech, Jaroměřích, Březové, Spálově a Skřípově. Zemřel 26.6. 1974 v Opavě.

1909   

Přestože zděný kostelík neměl řádné stavební povolení, byla na základě dodatečného stavebního povolení a po zaplacení pokuty stavba po sedmi letech dokončena.

1910   

V obci se narodil další budoucí kněz P. Alfons Cigan. Dne 22.6.1937 měl ve zdejším kostele slavnostní primiční mši svatou. Ve své kněžské službě působil do roku 1953. Po odnětí státního souhlasu k vykonávání kněžské činnosti se vrátil do Vřesiny. V roce 1974 ve Frýdku zemřel. Je pohřben na místním hřbitově.

1911   

V obci byl zřízen hřbitov. Do té doby se pohřbívalo v Hlučíně, kde obec po stránce církevní náležela. Prvním pohřbeným na zdejším hřbitově byl šafář Josef Buchta.

1912   

Prvním novokřtěncem nového kostelíka byl dne 8. ledna Vilém Kotula, pozdější starosta obce (v letech 1946-48, 1959-64).

1913   

2.7. se narodil v pořadí již třetí kněz v tomto století P. Josef Stuchlík. 20.3.1938 sloužil v obci svoji primiční mši svatou. Celých 33 let působil v Úhonicích u Unhoště v okrese Kladno. Zemřel 11. března 1974 v Praze. Na pohřbu v Úhonicích byli i občané Vřesiny, 125 kněží a náš tehdejší farář P. Otakar Tomáš. Byl členem řádu sv. Norberta.

1918   

 4.2. se v obci narodil čtvrtý kněz P. Rudolf Tkačík. 17.3.1945 byl v Olomouci (tehdy Protektorát Čech a Moravy) bez přítomnosti rodičů vysvěcen na kněze, protože Vřesina náležela do jiného státního útvaru (Německo). Bylo mu umožněno v rodné obci slavit primiční mši svatou, ale ještě tentýž den se musel vrátit do Olomouce. V roce 1950 po uzavření všech klášterů byl propuštěn; pracoval mimo jiné na poště v Hati, v Hlučíně a Vítkovických železárnách Klementa Gottwalda. Teprve jako důchodce opět dostal státní povolení ke kněžské činnosti. Vykonával pomocnou duchovní službu v Ludgeřovicích.

1921   

Za působení P. Antonína Kubíčka byla postavena nákladem 160.000,- Kčs současná budova fary.

1922   

Prvním farářem ve Vřesině byl P. Antonín Kubíček. Narodil se 6.6.1866 v obci Železnice u Jičína v Čechách, zemřel v roce 1937 v Odrách. Dne 2.3.1937 byl pochován na zdejším hřbitově.

1923   

Nově nastoupil farář P. Josef Nejedlý. Narodil se 16.1.1891 v obci Rozstání u Výškova. Ve farnosti působil do 30.5.1936; odtud byl přeložen do Moravské Ostravy. Výrazně se zasloužil o postavení nového kostela. Spolu s učitelem Josefem Švejnohou založil 4. listopadu 1923 organizaci československého Orla.

1925

Byla zřízena samostatná duchovní správa. Rovněž byla založena organizace Katolische Jugendverein, která vystupovala proti Orlu.

1929   

V lednu vydává farní úřad společně s Kostelní jednotou leták podepsaný farářem P. Josefem Nejedlým a starostou obce p. Josefem Vojáčkem, v němž se obracejí na širokou veřejnost s prosbou o finanční pomoc na výstavbu nového kostela sv. Viléma ve Vřesině.

1930   

8. června byl posvěcen základní kámen ke stavbě nového kostela a již 26. října téhož roku byl nový kostel slavnostně vysvěcen Msgre. Janem Stavělem z Olomouce. Výška kostela je 37,57 metrů, kapacita sedících a stojících je 420 osob, zastavěná plocha je 366 m2, podlahová plocha je 303 m2 a stavební náklady, které byly provedeny firmou Luzar, dosáhly 650.000,- Kčs.

1931 

31. května byly posvěceny a do věže kostela instalovány 3 zvony. Nejmenší „Josef“zvaný též umíráček vážil 138 kg, druhý „Václav“ zvaný též poledník o hmotnosti 240 kg a třetí „Maria“ vážící 516 kg. Cukrářka z Hlučína paní Zuzana Ševčíková zaplatila 2 zvony.

Farář P. Nejedlý a učitel Švejnoha navštívili společně Lurdy.

1932   

16. října se uskutečnilo slavnostní svěcení základního kamene Orlovny.

1933   

21.5. byla posvěcena Orlovna (dnes je to budova Mateřské školy). Téhož roku byla na žádost faráře opravena cesta od kostela k hasičské zbrojnici.

1936 

3. května navštěvuje farnost světící biskup Msgre. Jan Stavěl z Olomouce.

1.června odchází farář P. Nejedlý do Moravské Ostravy a po něm na přechodnou dobu 7 měsíců nastupuje P. Antonín Stiborský.

30.12. nastupuje P. Eduard Hurník. Narodil se v roce 1904 v Ostravě-Vítkovicích.

1937 

27.2. umírá P. Antonín Kubíček.

V dubnu a květnu jsou v exercičním domě v Hlučíně pořádána duchovní cvičení (exercicie) za účasti 30 katolíků z Vřesiny.

20.6. je na hřbitově posvěcen pomník padlých v I. světové válce.

1.-15.7. vykonal farář P. Hurník národní pouť do Lurd.

8.8. byl farářem založen Odbor charity milosrdné lásky, přihlásilo se 75 farníků.

16.8. Hlučínem projíždí a zastavuje se prezident ČSR Edvard Beneš; z Vřesiny je přítomen farář P. Hurník a několik vřesinských občanů.

8.12., o slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie, Mariánská družina dívek pořádala Akademii. Tato družina byla založena v r. 1925.

Viktorie Vilkusová zakládá katolickou knihovnu.

1938 

Bohoslovec Hubert Smolka odchází ze semináře a po něm též bohoslovec 2. ročníku Richard Plaček.

1.5. sehrává v Orlovně katolický spolek při příležitosti 30. výročí trvání spolku sv. Josefa náboženskou hru Don Bosco.

23.6. jsou v obci konána I. dětská duchovní cvičení – exercicie, pro žáky vycházející ze školy. Zúčastnilo se jich 26 chlapců a děvčat. Exercicie byly konány v soukromé kapli v domě Viktorie Vilkusové. Ukončeny byly poutí na Svatý Hostýn za přítomnosti faráře P. Hurníka.

V lednu byl vyrovnán kostelní dluh v částce 165.000,- Kčs. Olomoucká arcidiecéze věnovala podstatnou finanční částku.

Knihovna je otevřena každou sudou neděli; obsahuje 150 knih.

15.8. organizuje farář tradiční pouť do Hrabyně. Zúčastnilo se jí asi 120 farníků na kolech nebo povozem.

Ještě 17.8. jede s 12 farníky na jubilejní pouť Mariánských družin III. řádu na Svatý Hostýn.

Farář P. Eduard Hurník odchází do Dolní Bečvy. Zemřel 27.2.1983 v Olomouci; pochován je tam na Ústředním hřbitově.

1939   

Novým duchovní správcem je ustanoven P. Alois Svoboda.

1940   

Na náměstí v Hlučíně je zbourána známá kaple sv. Jana Nepomuckého.

1941   

Novým duchovním správcem je ustanoven P. Linus Procházka.

1944   

Na faru nastupuje farář P. Kašpar Onderka. Ve farnosti setrval 20 let. Narodil se 5.1.1908 v Hlučíně, zemřel 18.5.1983 v Opavě. Byl znám jako přísný liturgista. Pohřben je v Hlučíně.

1948   

Kostelní výbor pracuje ve složení: Jan Bilík, Jan Pospěch, František Galdia, Arnošt Šupler, Albert Urbánek.

1961   

Při sčítání občanů ČSR se ve Vřesině hlásí k římskokatolické církvi 99 % občanů.

1962   

Na podzim je vymalován interiér kostela.

1964   

Po faráři P. Onderkovi, který odešel do Kamence u Opavy, nastupuje P. František Goldman. Farnost spravuje 4 roky.

1968   

Po faráři P. Goldmanovi nastupuje P. Otakar Tomáš, který zde působil do roku 1981. Narodil se 5.11.1913 v Rychvaldě u Karviné. Ze Vřesiny odešel do Kyjovic. Zemřel 20.1.1982. V obci se o něm říkalo, že je to lidový kněz, dobrák a mučedník. Během jeho nemoci v letech 1972-1973 zde dojížděl zástupce z Hlučína. P. Tomáš je pohřben v rodném Rychvaldě.

1974   

28.11. je na místním hřbitově pohřben náš rodák P. Alfons Cigán. Byl to člověk velmi skromný a obětavý.

1981 

Do farnosti nastupuje P. Josef Slanina. Narodil se 14.1.1912 ve Štěpánkovicích. Byl zde do roku 1989; Vřesina byla jeho poslední působiště. Za války působil v Protektorátě Čech a Moravy. Byl znám jako výborný zpěvák, varhaník, hudební skladatel a přítel dětí.

Na faru je instalováno ústřední topení za 15.000,- Kčs a telefon.

1983   

Je založen kostelní pěvecký sbor, jsou opraveny varhany, okapové svody a během 14 dnů je opravena fasáda kostela. Prostor před kostelem byl upraven, na farní zahradě byly vysázeny ovocné stromy.

1986   

86 % dětí navštěvuje výuku náboženství.

1988 

3.7. se uskutečnila oslava 50 let kněžství P. Josefa Slaniny. Kněz zemřel 5.9.1989.

Farářem je ustanoven P. František Hanáček. Narodil se v roce 1952 v Kunovicích u Uherského Hradiště. Přebírá i farnost v Píšti, do Vřesiny dojíždí. Po dvou letech je přeložen do Olomouce, do farnosti sv. Mořice.

Interiér kostela dostává nový vzhled.

1990

10.6. navštěvuje farnost olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička.

Jsou zahájeny opravy kostela; okna, malování. Fara je upravena na výuku náboženství.

1991   

Novým farářem v Píšti s působností i pro Vřesinu byl ustanoven k 1. září P. Miloslav Gandera pocházející z Třince. V kostele je dokončena instalace nového mramorového oltáře (byl zhotoven ve Zlatých Horách). Oltář je slavnostně posvěcen světícím biskupem olomoucké arcidiecéze Josefem Hrdličkou.

1993 

Arcibiskup Jan Graubner uděluje ve farnosti svátost biřmování.

Byly elektrifikovány kostelní zvony.

1994   

Obec věnuje do každé třídy v místní základní škole nástěnný kříž. Na kostele je opravena střecha.

1995   

Dne 2. července je v rámci 725. výročí Vřesiny na hřbitově posvěcen památník obětem I. a II. světové války.

1996   

Je zřízena ostravsko-opavská diecéze. Jejím prvním sídelním biskupem se stává Mons. František Václav Lobkowicz, Opraem.

1997   

Z Píště spravuje farnost kněz polské národnosti P. Mariusz Sienkowski.

1998   

V srpnu je započata generální oprava farní budovy. Fara byla 9 let neobývána.

1999 

Katechetou je Petr Fichna z Píště; doposud náboženství vyučoval farář.

Od 1. prosince má farnost opět vlastního duchovního správce. Stává se jím P. Gabriel Rijad Mulamuhič, OCr., který přichází z Karlových Varů.

Katechetkou je od 1. září Alena Holubcová z Hlučína.

2000

28.5. o svátku sv. Viléma je v rámci oslav 730 let obce Vřesiny v kostele slavnostně posvěcen prapor obce.

26.10. při večerní mši svaté je vzpomenuto 70. výročí posvěcení kostela sv. Viléma.

Ve školním roce 2000/2001 navštěvuje výuku náboženství 74 žáků 1.-5. ročníku, což je 78%. Žáků v 6.-9. třídě to je 15.

2004 

V jarních měsících je opravena věž včetně krovů a krytiny, rovněž i fasáda kostela.

K 1. červenci je ustanoven novým farářem P. Tadeáš Wojnar pocházející z Českého Těšína; jeho předchozí farností byly Veřovice na novojičínsku.

2005 

V červenci a srpnu je realizována nová zámková dlažba kolem kostela.

 V říjnu jsou pořízeny nové zvony: Panna Maria (345 kg), Svatý Petr (220 kg) a Svatý Jan Křtitel (150 kg). Předešlé zvony byly pouze provizorní, železolitinové; původní bronzové byly zabrány k válečným účelům.

 V sobotu 29. října u příležitosti 75. výročí posvěcení kostela při mši svaté za účasti otce biskupa Františka Václava Lobkowicze a bývalých kněží z farnosti jsou nové zvony požehnány.

Byla pořízena kovaná mříž do levých vstupních dveří, aby bylo možno větrat a přitom byl kostel zabezpečen po celý den.

2005 

V červenci a srpnu je realizována nová zámková dlažba kolem kostela.

 V říjnu jsou pořízeny nové zvony: Panna Maria (345 kg), Svatý Petr (220 kg) a Svatý Jan Křtitel (150 kg). Předešlé zvony byly pouze provizorní, železolitinové; původní bronzové byly zabrány k válečným účelům.

 V sobotu 29. října u příležitosti 75. výročí posvěcení kostela při mši svaté za účasti otce biskupa Františka Václava Lobkowicze a bývalých kněží z farnosti jsou nové zvony požehnány.

Byla pořízena kovaná mříž do levých vstupních dveří, aby bylo možno větrat a přitom byl kostel zabezpečen po celý den.

2007

Staré túje v okolí kostela byly vykáceny a starý dlážděný chodník byl nahrazen novou zámkovou dlažbou.

2008

Převodem farního pozemku a pozemku paní Pískalové na obec Vřesina může dojít k rozšíření hřbitova v severní části a mohou přibýt další parkovací místa na ulici Mírová.

2009

4.listopadu zemřel duchovní správce p. Mgr. Tadeáš Wojnar, který ve farnosti sloužil i při své těžké nemoci.

10. listopadu byla sloužena zádušní mše svatá za zemřelého kněze a jeho ostatky byly převezeny do rodné Ropice.

Od 1. prosince byl ve farnosti ustanoven novým knězem p. Mgr. Václav Gandera.

2010

V září proběhla oprava hlavního chodníku na hřbitově. Sjednotil se povrch chodníků mezi hroby, byly odstraněny schody a terén vyspádován tak, že celý hřbitov je bezbariérový.

Byla provedena výmalba kostela.

2011

Z finanční dotace s názvem „Aby nás kury nevyhrabaly“ bylo vystavěno nové oplocení hřbitova a vytvořena zpevněná parkovací plocha na ulici Mírová.

2012

Byla provedena oprava farské stodoly.

10. června byla ve farnosti udělena svátost biřmování. Přijalo ji 27 biřmovanců. Mši svatou vedl a samotnou svátosti udělil Msgr. Václav Malý, světící biskup pražský. Dárek pro Msgr. Václava Malého vyrobil p. Alfons Czernik, místní občan, dřevomodelář.

2014

V dubnu byly instalovány věžní hodiny na našem kostele. Čtyři ciferníky byly vloženy do míst původních okének. Hodiny jsou řízeny radiovým signálem a odbíjejí celé hodiny a jedním úderem půlhodinu.

V květnu byly po poškozujícím úderu blesku pořízeny na kostele nové bleskosvody.

2015

Byl vydlážděn farní dvůr zámkovou dlažbou.

2016

V tomto roce ukončil svou dlouholetou službu ve funkci kostelníka pan Gerhard Cigán. 

2017

Na podzim byla provedena kontrola varhan diecézním organologem a byly stanoveny práce, které je nutné provést, aby varhany mohly nadále dobře sloužit. Nabídky firem se pohybovaly v částce okolo 300 000Kč.

2018

2.května přijeli pracovníci varhanářské firmy a odvezli některé části varhan. Provedli demontáž starého motoru, který byl nahrazen úspornějším a tišším typem. Dále vyjmuli celé těleso měchu, ve kterém byla díra a během měsíce května pracovali na jeho opravě a výměně některých částí varhan.

15. června byl rekonstruovaný měch namontován zpět, byla smontovaná nová tlumící skříň a provedeny drobné úpravy vzduchového vedení. Tím byly varhany uvedeny do provozu a ukončena první etapa oprav, která stála 101 tisíc korun.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
1
20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3
1
4

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aktuální teplota ve Vřesině (budova OÚ)

25.7.2024 18:07

Aktuální teplota:

27.1 °C

Vlhkost:

47.4 %

Rosný bod:

14.9 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů